Algemene voorwaarden

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN
1. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren in 5-dagen werkweek.
2. Gegevens vermeld in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d., zijn niet bindend en voor eventuele fouten en afwijkingen daarin, is Fantasy Makeup and Animation niet aansprakelijk.
3. Tenzij anders aangegeven, blijven de aanbiedingen 30 dagen geldig. De leverancier kan uitsluitend schriftelijk door een daartoe bevoegde worden gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele wijze doorgegeven worden.
5. Eens de bestelling geplaatst en geaccepteerd, is de overeengekomen prijs definitief en kunnen, behoudens wederzijds akkoord, geen wijzigingen worden aangebracht.
6. De opgegeven prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen.
7. De workshops en services worden enkel door en via het MiKimFX Online lesplatform voorzien..
10. De klant is verantwoordelijk voor eigen hardware, compatibiliteit en internetverbinding. Leverancier kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
11. Alle kwijtingrechten en andere kosten van welke aard ook zijn ten laste van de koper.
12. Alle leveringen zijn betaalbaar contant bij ontvangst van factuur.
13. Eventuele klachten worden alleen aanvaard indien zij schrifelijk worden ingediend ten laatste 24 uur voor aanvang van de online workshop of services.
14. Bij gebreke aan betaling, is een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 1 % op het factuurbedrag per maand vanaf de factuurdatum en dit zonder dat ingebrekestelling vereist is.
15. Indien de factuur niet binnen de 15 dagen na factuurdatum is betaald, is een forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling verschuldigd gelijk aan 10 % op het factuurbedrag, zonder dat ingebrekestelling vereist is; alle toegestane kortingen komen te vervallen.
16. Indien de aflevering van de goederen op verzoek van de klant wordt uitgesteld, kan de betaling van onze facturen niet overeenkomstig worden verschoven. De datum van het bericht betreffende deze ter beschikkingstelling, geldt dan als afleveringsdatum.
17. De aansprakelijkheid van Fantasy Makeup And Animation is beperkt tot fouten/ tekortkomingen die haar direct toewijsbaar zijn. Enkel de aangetoonde directe schade die in rechtstreeks verband staat met de aangetoonde fout/tekortkoming komt voor vergoeding in aanmerking, elke indirecte schade (bv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen) is van vergoeding uitgesloten. In alle gevallen geldt een beperking van aansprakelijkheid tot het bedrag waarvoor Fantasy Makeup and Animation is verzekerd.
18. Ingeval van bewezen overmacht, hebben beide partijen wederzijds het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Alsdan zullen partijen in overleg een regeling treffen.
19. De overeenkomst komt tot stand in onze kantoren te Sint-Niklaas en wordt beheerst door het Belgische Recht. Ingeval van betwisting zijn alleen bevoegd de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van ons bedrijf waar de overeenkomst is ontstaan.
20. Ingeval van annulatie van de overeenkomst door de koper, zal die forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van de waarde van de bestelling; omgekeerd, indien niet wordt uitgevoerd door de verkoper, wordt de schade van de koper geraamd op 10 % van het bedrag van de bestelling.
22. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang van rechtswege beëindigd wanneer: - de koper uitstel van betaling heeft aangevraagd -een verzoek tot faillietverklaring of vereffening van de koper is ingediend -de koper failliet werd verklaard

Kleine onderneming onderworpen aan vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk. Wetboek,  art 56 paragraaf 2.

Afdrukken